به همان نسبت که عشق ورزیدن انسان را سرشار و غنی می کند  دوست داشته شدن باعث تهی شدن میشود/چرا که آنکه تو را دوست دارد از تو تغذیه میکند /بهترین جنبه هایت را مثل زالو می مکد / روزبه روز بیشتر از تو بهره برداری میکند و این تجاوز ظالمانه آن قدر ادامه می یابد تا دست آخر تبدیل به پوسته ی خالی و بی مصرفی میشوی که تمام اسرار /شیره ی وجود و زندگی ات مکیده شده است !
 
 
اوریانا فالاچی - پنه لوپه به جنگ می رود

۱ نظر:

V گفت...

No one like her, an Italian journalist, author, and political interviewer & a former partisan during World War II can say such beautiful words