زمانی می رسد كه انسان قادر نیست بگوید: جبران می كنم.
چقدر خوب است كه انسان قبل ازرسیدن به این زمان تاسف انگیز چیزی برای جبران كردن باقی نگذاشته باشد.
 
 
نادر ابراهیمی - آتش بدون دود

هیچ نظری موجود نیست: