رسیده که باشی
طعم ات اشتهای خاک را باز می کند
نارس هم ... فرقی نمی کند !
تنها بی اشتها جویده می شوی.

محمد علی بهمنی

هیچ نظری موجود نیست: