مانده در همیشهء حسرت
نشسته با روزهای رفته
چین و چروکهایی که...
آیینه را پیر می کند.

معصومه باغیان

هیچ نظری موجود نیست: