قطار میرود
تو میروی
تمام ایستگاه میرود
و من چقدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده های ایستگاه ِ رفته
تکیه داده ام !

قیصر امین پور

هیچ نظری موجود نیست: