"و بیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوست دارند. چون اخبار دیو و پری که ابلهی هنگامه سازد و گروهی همچون او گرد آیند ... "

تاریخ بیهقی

هیچ نظری موجود نیست: