بی شک شناسنامهء خود را میسوزانی
فردا که نام واقعی تو
عنوان شعر تازهء من باشد .

محمد علی بهمنی

هیچ نظری موجود نیست: