اگر بخواهی
تا گرگ و میش هم برایت بیدار میمانم
اما بدان
شرط گذاشته ام كه بیایی
و اگر نیامدی و صبح را به جایت فرستادی
بدان كه من هم با میشهای دم صبح
به دام گرگ افتادم !

غزاله سیفی

هیچ نظری موجود نیست: