و " قاف" حرفِ آخرِ عشق است
آنجا که نام بزرگِ من در هم می شکند

حق وردی

هیچ نظری موجود نیست: