ما هرگز نمیتوانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما با دیگران تا چه حدی از احساسات ما، از عشق ما،از فقدان عشق ما،از لطف و مهربانی ما،و یا از کینه و نفرت ما، سرچشمه میگیرد و تا چه حد از قدرت و ضعف در میان افراد تاثیر میپذیرد

میلان کوندرا - بار هستی

هیچ نظری موجود نیست: