آنکه همرنج تو نیست

سیر و
- شاداب و
- تنومند ،
با تو
- همدین است
- او
- همدین
با تو
- همرنج
- اما
- نیست ،
- همرنج تو
- نیست ،
پس :
- وضویش را
- خواهد ساخت
و نمازش را
- خواهد خواهند
و
- دعایش را
- خواهد کرد
و
- تفنگ همسودش را
- برخواهد داشت
و
- تو را
- خواهد کشت ،
آنکه همرنج تو نیست .

ایرج جنتی عطایی

هیچ نظری موجود نیست: