گورزاریست زمین
و زمان
پیر و خنگ و کر و کور.
در پس سنگر دندان ها دیگر سخنی نیست که نیست
دیرگاهیست که از حلقی زنجیری روییده است
و زبان ها در کام؛
فاسد و گندیده است!
لب اگر باز کنیم
زهر و خون می ریزد...

نصرت رحمانی

هیچ نظری موجود نیست: