دنیا فقط کشتن بلد است . روی تو می چرخد و درست مثل خفته ای که کک هایش را با غلت زدن بکشد . تو را از بین می برد.به خودم گفتم"از این احمقانه تر مردن وجود ندارد.یعنی درست مثل بقیه مردن"اعتماد داشتن به آدم ها خودش تا اندازه ای مردن است

لویی فردینان سلين- سفر به انتهای شب

هیچ نظری موجود نیست: