وقتی که دل به هر دلیل قرص و مطمئن باشد حمق و نفهمی مردم زیادتر به چشم می آید – معمولا زیادتر از حد واقعی نفهمی ها.

ابراهیم گلستان - اسرار گنج دره جنی

هیچ نظری موجود نیست: