از من انتظار ضعف نداشته باشید.انتقامم را گرفتم.سزاوار مرگ بودم و اینک این من.برای روحم دعا کنید

شیلر

هیچ نظری موجود نیست: