سرنوشت انسان اغلب پیش از مرگش به پایان می رسد

میلان كوندرا- شوخی

هیچ نظری موجود نیست: