وه که این بهار عشق چه مایه
به شکوه ناپایدار روزی از فروردین ماننده است
که لختی همه ی زیبایی آفتاب را می نمایاند
اما رفته رفته ابری همه را ناپدید می کند

شکسپیر

هیچ نظری موجود نیست: