هرکسی برای گریز از فلاکت خصوصی اش دلایلی دارد و هرکدام از ما برای رسیدن به مقصود در شرایط موجود راه نبوغ آمیزی را پیدا می کنیم .خوشا به حال آنان که به فاحشه خانه اکتفا می کنند

سلین

هیچ نظری موجود نیست: