و بدین ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو و ناپدید گشت . انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبود.هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد.حتی توجه طبیعی دانی را که از مطالعه ی مگسی زیر میکروسکوپ نمی تواند صرف نظر کند.انسانی که ریشخند های همکارانش را با بردباری و بی اعتراض تحمل می کرد . انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت

نیکلای گوگول - یادداشت های یک دیوانه - شنل

هیچ نظری موجود نیست: