هر فسادی که در عالم افتاد

از این افتاد

که یکی

یکی را معتقد شد به تقلید

یا منکر شد به تقلید

شمس تبریزی

هیچ نظری موجود نیست: