چون خود را به دست آوری، خوش می‌رو .
اگر کسی را یایی، دست به گردن او درآور!
و اگر کسی دیگر را نیابی، دست به گردن خویش درآور.

شمس تبریزی

هیچ نظری موجود نیست: