« آندره آ ؛ بدبخت کشوری که قهرمان ندارد .
گالیله ؛ نه ، بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد . »

برتولت برشت - زندگی گالیله - مترجم : عبدالرحیم احمدی

هیچ نظری موجود نیست: