گفت:
باز آ، آخر تا چند بیگانه ای در میان تشویش ها و سودا ها؟

فیه ما فیه

هیچ نظری موجود نیست: