کارمند جزء ،کارمند جزء کارمند جزء .چرا در این اصطلاح این همه تحقیر وجود دارد؟ نه... کارمند جزء بودن خفت اور نیست آقا... ((جزء)) بودن و جزئی از یک کل نبودن خفت اور است.از کتاب تضادهای درونی نوشته ی

نادر ابراهیمی

هیچ نظری موجود نیست: