هی ساعتم را نگاه می کنم
واین خیابان لعنتی
هی در چشم های من کش می آید
کاش کفش های تو
از این خیابان لجباز
کوتاه بیاید !

بکتاش ابتین

هیچ نظری موجود نیست: