بس کنید دیگر !
بشنویدآنچه شما را می گویم :
این جنگ میان ملتها را
به جنگ داخلی دگرگون سازید .
همه ما
- مردم
بر سر چیست که در گیریم؟
نقطه پایان بگذارید
بر شقاوتها
زخمها
و نابودی ها.
برافرازید
پرچم جنگ مقدس را
بر علیه همه اربابان جهان !
.............
..............
خدایی نیست
تا در آسمانها
برای ما کلوچه بپزد.

مایاکوفسکی- منظومه لنین

هیچ نظری موجود نیست: