گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد ،خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد ، نمی دانست که از خود می رمد.
همه اخلاق بد ، از ظلم و کین و حسد و حرص بی رحمی و کبر ، چون در توست نمی رنجی، چون آن را در دیگری می بینی می رمی و می رنجی.

فیه ما فیه

هیچ نظری موجود نیست: