انکار و قبول مردمان چیست؟
جز از روی تقلید، جز از روی پیشداوری های بی بررسی، جز از روی نوسان های عاطفی، جز از روی خوشایندهای و بد آیندهای آنی و غیر منطقی؟


شمس تبریزی

هیچ نظری موجود نیست: