کسانی هستند که با ما گرد یک میز مینشینند با ما چای میخورندو میخندند شما را به تو و تو را به هیچ بدل میکنند

نادر ابراهیمی - هلیا

هیچ نظری موجود نیست: