خوشبختی خود را در افزودن به خوشبختی دیگران بدان،کار کن و مبارزه کن و از چیزی که میتوانی تغییرش دهی، هیچ رنجی بر خود هموار مکن، بکوش تا پیوسته با خود تکرار کنی : این امر تنها به من بستگی دارد. تن دادن به هر بدی و شرارتی که از آدمیان سر میزند، تنها از روی سستی و بزدلی است. اگر هرگز بر این اعتقاد بوده ای که خردمندی در تسلیم است، از این اعتقاد دست بدار، و یا دیگر ادعای خردمندی مکن. رفیق، زندگی را بدان گونه که دیگران بر تو عرضه می دارند، مپذیر. پیوسته به خود بقبولان که زندگی، زندگی تو یا دیگران، میتواند زیباتر از این باشد. به هیچ روی آن زندگی دیگر را مپذیر، آن زندگی آینده را که شاید تسلی بخشمان باشد و یاریمان دهد تا آسانتر به رنجهای این یک گردن نهیم، از روزی که رفته رفته دریابی که مسئول بیشتر رنجهای زندگی، نه خدا، بلکه بشر است، دیگر بدانها تن در نخواهی داد. از بتها فرمانبرداری مکن
 
 آندره ژید - مائده های تازه

هیچ نظری موجود نیست: