مردم همیشه جهان سیاسی و جهان شخصی را جهان هایی متفاوت میدانند.گویی هر یک منطق خاص خودو قوانین خاص خود را دارند اما همان وحشتهایی که بر صحنه ی گسترده ی سیاست می گذرد به طرز غریب اما مبهمی به وحشتهای کوچک زندگی خصوصی ما شبیه اند.
 
 میلان کوندرا - کلاه کلمنتیس

هیچ نظری موجود نیست: