وقتی از قید تعلق آزادی یعنی تنهایی.نه طرفدار کسی هستی نه ضد کسی.همین

رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر

هیچ نظری موجود نیست: