مامور اجراي مراسم اعدام ، به مردي كه قرار بود تيرباران شود ،‌گفت :
« - لطفا عينك‌تان را برداريد.»
« - چرا ؟»
« - مي‌ترسم خرده‌شيشه بپرد توي چشم‌تان و اذيت‌تان كند.»

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها