" پابلو: پس کی می خوابی؟
لی لی: وقتی پیر شدم عوضش مفصل می خوابم."

چزاره پاوزه - رفیق

هیچ نظری موجود نیست: