من هرگز شب از روی پل نمی گذرم . این نتیجه ی عهدی است که با خود بسته ام . آخر فکرش را بکنید که کسی خودش را در آب بیندازد و آن وقت از دو حال خارج نیست :
یا شما برای نجاتش خود را به آب می افکنید و در فصل سرما به عواقب بسیار سخت دچار می شوید !
یا او را به حال خود وا میگذارید و شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارد !

آلبر کامو - سقوط

هیچ نظری موجود نیست: