این همه عالم پرده ها و حجاب هاست گرد آدمی درآمده؛
عرش غلاف او ؛
کرسی غلاف او؛
هفت آسمان غلاف او؛
کره زمین غلاف او؛
قالب او غلاف او؛
روح حیوانی غلاف او؛
روح قدسی همچنین،
غلاف در غلاف و حجاب در حجاب، تا آنجا که معرفت است.
وهمه حجاب ها یک حجاب است و جز یکی هیچ حجابی نیست؛
آن حجاب این وجود است...

شمس تبریزی

هیچ نظری موجود نیست: