" آری، زندگی خالی از زیبایی نیست و حتی در زیر زمین هم می‌توان به حالت خوشی دست یافت. آلیوشا تو نمی‌توانی تصور کنی در این لحظه تا چه اندازه به زندگی دلبستگی دارم و چه عطشی برای وجود‌داشتن و شناختن درمیان این دیوارهای خاموش در دل من به وجود آمده است، امسال تمام رنج ‌ها و دشواری ‌ها را از یاد خواهم برد به شرط آن‌که در هر لحظه بگویم من هستم، اگر چه بی‌یار و یاورم ولی با وجود این، هستم ... و آفتاب را می‌بینم و اگر هم نبینم، می‌دانم که وجود دارد .. "

داستایفسکی - برادران کارمازوف

هیچ نظری موجود نیست: