اگر مردت مهرت را به دل داشته باشد تو بی مهری را پایه بگذاری فقط خون خودت را سیاه کرده ای ، چون هر چیزی را که آدم پایه بگذارد عاقبت نصیبش می شود . بی مهری را پایه نگذار ، چون زود تو دامش می افتی .محمدرضا کاتب -  پَستی

هیچ نظری موجود نیست: