ابن مشغله می گفت: باید ایستاد؛بدون تزلزل،بدون شک،و بدون اضطراب...ـ
ابوالمشاغل می گوید: باید ایستاد؛حتا اگر زانوها قدری بلرزد،شک قدری نفوذ کرده باشد و اضطراب،نیز،ناگزیر،قدری...ـ
اصل، در هر شرایطی و به هر شکلی،ایستادن است؛چرا که دوام ِ در ایستادگی،به هر حال،شکل و شرایط را به سودِ انسانِ ایستاده تغییر خواهد داد.


نادر ابراهیمی - ابوالمشاغل

هیچ نظری موجود نیست: