احساس احقاق حق ، رضایت خاطر از حقانیت خود ، شادی از احترام به خود ، اینها محرکهای نیرومندی هستند که ما را استوار میدارند یا به پیش میبرند. بر عکس ، اگر شما مردم را ازین محروم دارید آنها را به سگ های هار تبدیل میکنید. چه بسیار جنایت ها فقط برای این روی داده که عامل آنها قادر به تحمل قصور خویش نبوده است! من در گذشته کارخانه داری را میشناختم که زنی بی عیب و نقص داشت ، زنی که مورد تحسین همه بود و با اینهمه شوهرش به او خیانت میکرد . این مرد ازین که خود را مقصر میدانست ، از اینکه می دید محال است به خود گواهینامه ی تقوا بدهد ، یا آن را از کسی دریافت دارد به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه میشد. هر چه زنش فضیلت بیشتری به خرج میداد اون دیوانه تر میشد. عاقبت خطایش برایش تحمل ناپذیر شد. آنوقت تصور میکنید چه کرد؟ دیگر او را فریب نداد؟ خیر . او را کشت.
 
آلبر کامو - سقوط - مترجم : شورانگیز فرح

هیچ نظری موجود نیست: