آرتور : [با انزجار] ای خدا ـ پدر نمی شه اقلا دکمه های پیژامه تو کامل ببندی ؟
استامیل : واسه چی ؟
آرتور : واسه چی ؟ منظورت چیه " واسه چی" ؟
استامیل : منظورم اینه که واسه چی ؟ سوال به این سادگی رو نمی تونی جواب بدی .
آرتور : چون که...چون که آدم نباید این طوری بیاد بیرون .
استامیل : [قهوه  ی آرتور را می نوشد] می بینی ؟ جوابت بی معنیه . سنت محضه . در مقابل موشکافی عقل تاب نمی آره .
آرتور : بس نشد ؟
استامیل : همچین چیزی کاملا معکوس فرایند تفکر منطقیه . نتیجه مقدم برعقل می شه ....
آرتور : پس خیال نداری دکمه های پیژامه تو ببندی.
استمایل : نه پسر . اصلا نمی تونم . چون دکمه نداره


اسلاومیر  مروژک -  نمایش تانگو

هیچ نظری موجود نیست: