کسی خون بهای این خون ریخته را خواهد پرداخت؟خیر ، هیچ کس .
فقط برف آب خواهد شد ، گیاهان سبز اوکراینی سر خواهند زد و چون گیسوانی مواج بر زمین جاری خواهند شد ... خوشه های درخشان گندم خواهند رسید ... هرم گرما فراز کشت زارها خواهد لرزید و هر ردی از خون ناپدید خواهد شد . خون در سرزمین های سرخ بهای گزافی ندارد و هیچ کس آن را باز نمی خرد .
هیچ کس .میخائیل بولگاکف - گارد سفید - مترجم : نرگس قندچی

هیچ نظری موجود نیست: