تنها کسانی که قصد فرار نداشتند ، دیکتاتور و پاسدارانش بودند . در چشمان و دستان و لبانشان می دیدی که امروز و فردا و پسینِ فردا ، با گلوله و سگ ، گورستان ها برپا می کنند ؛ و با کمربند و پنجره و طناب .
احساس می کردی که دیکتاتور و پاسدارانش ، بر فراز همه ی راه های پنهانی بال بال می زنند . احساس می کردی که در کمین نشسته اند و جیره ی وحشت تقسیم می کنند .
 
هرتا مولر - سرزمین گوجه های سبز - مترجم : غلامحسین میرزا صالح

هیچ نظری موجود نیست: