مگر واجبه تمام مردم دنیا عکسشان را تشخیص بدهند؟ حالا تو عکاسی، کارت اینه.
کدام مرغی تخم خودش را تشخیص می‌دهد؟

بهرام صادقی - سنگر و قمقمه های خالی

هیچ نظری موجود نیست: