مادرم می گوید خورشید فقط یک بند ِ انگشت از جهنم است .می گوید جهنم چاه ِ بزرگی است , چاه خیلی بزرگی است که هزار تا , که هزار هزارتا خورشید توی آن ریخته اند . می گوید من حتما میروم توی بهشت . می گوید توی بهشت دیگر کله ام بزرگ نیست . دیگر زبانم نمی گیرد . گوش هایم به اندازه گوش های بقیه آدم هاست
 
مصطفی مستور - تهران در بعد از ظهر

هیچ نظری موجود نیست: