معنای سکوت
در گلوی تو شایعه می سازد
شایعه از عبارت ها

بازویت را عبارتی کن
تا شایعه ی کلمه ها را
میانِ سکوت بنشانی

یداله رویایی - لبریخته ها