آنچه را که ما اعمال نیک می نامیم، آنچه را که صحبت کردن درباره اش برایمان آسان است، تقریبا تمامی از آن نوع آسان هستند و زود هم فراموششان می کنیم.اعمال دیگر،اعمالی را که صحبت درباره ی آن ها برایمان مشکل است و هرگز فراموششان نمی کنیم، چنین می نماید که بیشتر به خود ما تعلق دارند تا به دیگران، و همین جا هستند که سایه های بلند بر روی زندگی ما می اندازند...
 
 
هرمان هسه - قلب کودک 

هیچ نظری موجود نیست: