اشیا لمس نمی کنند زیرا زنده نیستند
تو از آن ها استفاده میکنی
و سپس سر جایشان می گذاری.
...
ولی آن ها مرا لمس می کنند،
این قابل تحمل نیست.
من از تماس داشتن با آن ها می ترسم
انگار که حیواناتی جاندارند...
...
احساسم را وقتی چند روز پیش کنار دریا که آن
سنگریزه را در دست داشتم بهتر به یاد می آورم،
نوعی احساس تهوع
 
 
ژان پل سارتر - تهوع

هیچ نظری موجود نیست: