ديوونه‌ي تو

امروز يهو ديدم كه دارم اسمتو با آواز زمزمه مي‌كنم
گفتي خل شده‌م
اوهوم ، خل شده‌م ، خل ِ تو

يه موقع‌هايي توي تاريكي كه نشسته‌م ، يهو دلم مي‌خواد كه پيشم باشي
اين فكر ديوونه‌م مي‌كنه
تو جدن باعث ميشي من خودمو فراموش كنم

هر بار مي‌خوام معقول رفتار كنم
تو يه‌طور خوبي رفتار مي‌كني
كه احساس مي‌كنم يه احمقم ، يه احمق ِ ...

فقط بهم بگو بدو ، بعد ببين چطوري با سر مي‌رم (چيزي تو مايه‌هاي ف بگي فرحزادم)
اگه بگي واستا ، همچين واميستم ، تو بگو يخ زده‌م
يه موقع اگه خواستي بري ، محكم بغلم كن
اينجوري ديوونه‌م ميكني
ديوونه‌ي خودت

با اين وضعي كه تو واسه‌م درست كرده‌ي ، واقعن هيچ كاري نمي‌تونم واسه خودم بكنم ، فقط عين احمقا دارم دور خودم مي‌چرخم
گاهي آرزو مي‌كنم كه پيشم باشي
تا
تا لااقل بتونم نزديك تو بچرخم

من همينطور به تلاش خودم ادامه مي‌دم
سعي مي‌كنم اين احساساتو از خودم دور كنم
اما هر چي بيشتر تلاش مي‌كنم ، بيشتر خل مي‌شم

هي راه مي‌رم ، پنجره‌ها رو باز مي‌كنم ، بلكه تو بياي
بياي و نجاتم بدي
چون من ديوونه‌تم

ترجمه با تخليص و تصرف

Artist : Adele
Album : 19 (2008)
Track Name : Crazy for you

پي نوشت : يه گوني خاطره

right click > save target (link) as