خیلی خوشایند است
كه صبح
تنهای تنها بیدار شوی
و مجبور نباشی به كسی بگویی
عاشقش هستی
وقتی كه دیگر
عاشقش نیستی
 
ریچارد براتیگان

هیچ نظری موجود نیست: